ORISCOM GPS TRACKING SERVER
  • กรุณาเลือก Server
  • Logistic
  • Easy Tracking
  • รถมีเครื่องรูดบัตร
  • เนื่องด้วย กสทช กำหนดให้ยุติการบริการ 2G ในประเทศไทยในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีผลให้กล่องติดตามรถของท่านไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถึงกำหนดข้างต้น